Niubility

 1. https://github.com/JakeWharton Blog: http://jakewharton.com/
 2. https://github.com/nickbutcher/plaid MD草鸡棒的App https://github.com/nickbutcher Google工程师

Community

 1. http://www.wanandroid.com/tree
 2. https://juejin.im/timeline/android

Blog & GitHub

 1. https://blog.piasy.com/ 世纪鼎点安卓工程师 https://github.com/Piasy/ https://notes.piasy.com/
 2. http://www.trinea.cn/ 滴滴大佬 http://p.codekk.com/ https://github.com/Trinea
 3. http://blog.csdn.net/luoshengyang/article/ 罗升阳《Android系统源代码情景分析》作者
 4. http://blog.csdn.net/singwhatiwanna/article/ 任玉刚《Android开发艺术探索》作者
 5. http://kaedea.com/ B站安卓工程师 https://github.com/kaedea
 6. https://www.camnter.com/ 网易安卓工程师 https://github.com/CaMnter
 7. http://www.jianshu.com/u/4a4eb4feee62 钛媒体安卓工程师 https://github.com/vivian8725118
 8. https://zhuanlan.zhihu.com/zmywly8866 步步高安卓工程师张明云
 9. http://www.liuguangli.win/
 10. https://github.com/misakuo 淘宝Weex
 11. http://blog.csdn.net/github_33304260

Summary

 1. https://zhuanlan.zhihu.com/p/20708611 如何自学Android?
 2. http://androidperformance.com/2017/10/19 Android 性能优化必知必会
 3. 性能调优・技术优化点
 4. 【译】构建 Android App 的30条宝贵经验
 5. 收集看到的内容特别棒的技术文章并会配有一段个人短评

General Experience

 1. https://zhuanlan.zhihu.com/zmywly8866/20711335 工作以来的一些感悟
 2. https://mp.weixin.qq.com/ 我到底有多么努力
 3. 一个程序员的运气有多重要 其实不仅是程序员,其他很多专业都这样,人生亦是如此,但换个角度想,这难道不是人生的精彩之处吗?:-)

Interview

 1. Android老司机面试经历

GitHub:

results matching ""

  No results matching ""